Världsarvet

Södra Öland är en unik plats. Här har människans samspel med naturen skapat ett magnifikt landskap. År 2002 uppfördes det på UNESCO:s lista över världsarv. 

 

Från Färjestaden och söderut sträcker sig Södra Ölands odlingslandskap ut. Det är ett 56 000 hektar stort område. Innanför världsarvets gränser ryms radbyar, betesmarker, sjömarker, fornborgar och åkrar. De utgör spåren av ett odlingslandskap som från generation till generation sträckt sig över tusentals år. Än idag är södra Öland en plats där lantbruket är levande. Metoderna är idag moderna – men många marker brukas på liknande sätt som förr. 

 

Den långa kontinuiteten som finns i Ölands odlingslandskap har format det växt- och djurliv som idag finns på ön. När området blev ett världsarv defnierades det först och främst som ett kulturarv. Det är dock ett kulturarv som har mycket höga naturvärden. 

 

Ottenbys naturreservat är en del av världsarvet. Människans långa samspel med naturen i området syns bland annat på de många stenmurar och gravplatser som finns. Framförallt märks dock samspelet på hur landskapet ser ut. De öppna ängarna hade inte existerat utan det bete och den slåtter som ägt rum och som äger rum än idag. Det är tack vare det som vi kan njuta av en sällan skådad prakt av såväl blommor som insekter och fåglar. 

Foto: Josefin Nilsson/N www.josefinnilssonphotography.com

Läs mer: